Oferta » Urządzenia fiskalne » Informacje

ludek

Najważniejsze informacje dotyczące urządzeń fiskalnych.

Informacje podstawowe

  • Każdy podatnik ma prawo otrzymać zwrot 90% wartości urządzenia,ale nie więcej niż 700zł, jeśli jest to pierwsze urządzenie fiskalne podatnika i zostały spełnione wszystkie wymogi dotyczące zainstalowania urządzenia fiskalnego, tj. nieprzekroczenie terminu instalacji i fiskalizacji urządzenia, zgłoszenie przed fiskalizacją urządzenia w odpowiednim US, zapłata za urządzenie fiskalne.
  • Od każdego urządzenia zadeklarowanego na zgłoszeniu przed fiskalizacją podatnik ma prawo uzyskać zwrot
  • Papierowe kopie paragonów należy przechowywać przez 5 lat – Więcej

Przepisy prawne/Interpretacje

Dokumenty do pobrania

Informacje o kasach fiskalnych.

 

Kasa rejestrująca Elektroniczna kasa ewidencjonująca i rejestrująca w module fiskalnym sprzedaż każdego towaru lub usługi.
Systemowa kasa fiskalna Kasa elektroniczna posiadająca możliwość pracy w sieci kas opartej o komputer bądź jedną kasę główną
PLU Liczba towarów jakie można zdefiniować w kasie fiskalnej
Moduł fiskalny Zabezpieczony element kasy rejestrującej, zapamiętujący w pamięci fiskalnej dane o obrotach. Zapisanie sprzedaży w module fiskalnym następuje po zatwierdzeniu paragonu (po wciśnięciu klawisz ZATWIERDŹ). Nie ma możliwości wycofania zapisu. Pojemność pamięci fiskalnej określona w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów wynosi minimum 5 lat.
Fiskalizacja (ufiskalnienie) Nieodwracalne uaktywnienie pamięci fiskalnej. Od tego momentu zapisywane są wszystkie dane o operacjach prowadzonych na kasie. Fiskalizacji dokonuje uprawniony pracownik serwisu, który powinien posiadać legitymację wydaną przez producenta kasy.
Książka kasy Książeczka dostarczana wraz z kasą, w której dokonuje się wszelkich adnotacji dotyczących kasy. Książka kasy musi znajdować się w miejscu prowadzenia sprzedaży.
Numer ewidencyjny kasy Numer nadawany przez właściwy Urząd Skarbowy. Powinien być naniesiony na kasę w sposób trwały oraz odnotowany w książce kasy.
Numer unikatowy kasy Indywidualny i niepowtarzalny numer nadawany pamięci fiskalnej kasy, identyfikujący każdą kasę, który nie może być przypisany innym urządzeniom.
Paragon fiskalny Od zwykłego paragonu różni się specjalnym symbolem fiskalnym po którym następuje numer unikatowy kasy. Nagłówek paragonu zawiera nazwę, adres i NIP użytkownika kasy oraz numer kasy. Na paragonie znajdują się dane o sprzedanym towarze (nazwa, cena, stawka podatku, kwoty netto i brutto), oznaczenie kasjera, data i godzina wystawienia.
Paragon kontrolny Drugi egzemplarz paragonu (najczęściej nawijany na rolkę kontrolną). Stanowi materiał dowodowy w ewentualnych postępowaniach przed Urzędem Skarbowym.
Raport fiskalny Raport drukowany z urządzenia fiskalnego, może obejmować różne okresy czasu – najczęściej spotykane są dobowe i miesięczne raporty fiskalne. Stanowią podstawę do prowadzenia zapisów księgowych.
Plomba Ołowiana, zakładana przez pracownika serwisu (każdy serwisant ma swoją plombownicę do określonego typu kasy). Należy sprawdzać czy po zaplombowaniu numer jest czytelny, bowiem plomba uszkodzona oznacza kłopoty i sankcje w razie kontroli Urzędu Skarbowego
Czas rozpoczęcia naprawy Czas reakcji, ograniczony przez rozporządzenie Ministerstwa Finansów do 48 godzin od momentu zawiadomienia serwisu o awarii do podjęcia interwencji. Nie należy mylić z “terminem naprawy”, który regulują przepisy ogólne.
Kasa rezerwowa Zapasowa kasa fiskalna. Bez niej, w przypadku awarii kasy podstawowej, należy zaprzestać sprzedaży.